Elsikkerhet

Infratek Elsikkerhet er en del av Infratek-konsernet, og har rundt 70 ansatte med kontorer i Oslo og Sarpsborg. Vi har landets største og beste kompetansemiljø innen elsikkerhet.

• Hvert år utfører vi tilsyn i ca. 30.000 private boliger, i nye elektriske installasjoner og tilsyn for andre type virksomheter.

• Vi fokuserer på trygge HMS-systemer som ivaretar sikkerheten i det elektriske anlegget til virksomhetene vi hjelper.

• Vi bistår politiet ved brannetterforsking i store deler av Østlandet.

• Vi samarbeider med brannvesenet i våre områder om skoleundervisning til 6. klasse, men tilbyr også undervisning til 9.-trinnet.

• Vi utfører markedskontroll av elektriske produkter i hele Hafslund Nett sitt område.

• Vi informerer lag og foreninger om elsikkerhet.

• Vi utfører kontroller av utført arbeid hos elektroentreprenører, og har tett oppfølging av deres HMS-systemer.

• Vi utfører jordfeilsøk ute hos nettkunder i samarbeid med Hafslund Nett.

• Vi har landets mest moderne målerlaboratorium hvor man kan få testet nøyaktigheten av strømmålere.

• Vi har utarbeidet informasjonsbrosjyrer til både eiere/brukere av private boliger, og til virksomhetseiere med råd om hvordan man kan ta vare på elsikkerheten på en god måte.

• Vi tilbyr kurs innen FSE, FEL/ NEK 400 og Sluttkontroll

 • Se under for mer informasjon rundt de oppgaver vi arbeider med.

Elsikkerhet

Kontroll i din bolig

Formålet med kontrollen i boligen din er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker som skyldes elektrisk årsak. Nesten halvparten av alle branner har en sammenheng med det elektriske anlegget, elektrisk utstyr og bruk av dette. Alle nettselskaper er pålagt å foreta kontroller i boliger. Du mottar alltid varsel i forkant av et kontrollbesøk, og kontrollen er gratis.

19/10/2016
Kontroll i din bolig

Det er den enkelte eier/bruker av det elektriske anlegget som har ansvaret for å vedlikeholde det elektriske anlegget i sin egen bolig. Dette er beskrevet §9 i «Forskrift for elektriske lavspennings med veiledning» som sier at eier/bruker skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikeholdes slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller gjeldene sikkerhetskrav.

Når skal ditt anlegg kontrolleres, og koster dette noe?

Ditt elektriske anlegg blir normalt kontrollert hvert tjuende år. Kostnaden for dette er lagt inn i nettleien du betaler til din nettleverandør. Det medfører ingen kostnader når kontrollen blir utført.

Før kontrollen - hva skal du gjøre? 

Du vil motta et varsel om kontroll i god tid før kontrollen, med en angitt dato og klokkeslett. Passer ikke tidspunktet, må avtalen byttes til et nytt tidspunkt som passer.

Når Infratek kommer til deg på kontroll, trenger vi tilgang til alle rom der det er en elektrisk installasjon. Vi foretar også målinger for å sjekke at nødvendige jordforbindelser er i orden, og at det ikke er noen jordfeil i ditt anlegg.

Etter kontrollen
Etter gjennomført kontroll vil du motta en tilsynsrapport fra oss, enten på mail eller per post. Rapporten får du uansett om det er funnet feil eller ikke. De fleste feil på elektriske anlegg må rettes av fagfolk. Dersom vi finner feil på ditt elektriske anlegg, må du ta kontakt med et registrert elektroforetak.

Hvis det er enkle feil i anlegget ditt som f.eks. å fjerne skjøteledninger eller rydding er dette noe du kan utføre selv.

Hvor utfører vi kontroll? 

Vi utfører slike kontroller i følgende områder for Hafslund Nett: Deler av Oslo, Asker og Bærum, Moss, Våler, Rygge, Råde, Skiptvedt,Eidsberg, Marker, Rømskog, Sarpsborg, Aremark, Halden og kommunedel Onsøy i Fredrikstad.

For Norgesnett: Fredrikstad og Hvaler Kommune

For Ringeriks-Kraft AS utfører vi disse tjenestene i Ringerike og Hole kommune.

I brosjyren "Elsikkerhet i Hjemmet" som vi deler ut på boligkontroller, kan du finne flere opplysninger og råd til en bedre elsikkerhet.

19/10/2016
Skjul

Revisjon av HMS-system i virksomheter

Alle virksomheter i Norge er omfattet av «Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter». Dette innebærer at alle virksomheter som disponerer et lokale må ha rutiner på plass som sørger for at det elektriske anlegget er i forskriftmessig stand, og er trygt å bruke. Dette gjelder selv om man ikke har ansatte.

09/01/2015
Revisjon av HMS-system i virksomheter

Hva må man gjøre for å ivareta disse kravene?
De enkelte systemer og rutiner må tilpasses den enkelte virksomhet utfra størrelsen på virksomheten, og hvem som bruker lokalene, og hvilke påkjenninger det elektriske anlegget utsettes for.

I virksomhetens HMS system så må det fremkomme dokumentasjon på følgende 5 punkter:

 • Dokumentasjon på en målsetting om ivaretagelse av sikkerheten i det elektriske anlegget
 • Dokumentere en oversikt over organiseringen av virksomheter, og hvem som har ansvar for at forskriften ivaretas.
 • Oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder sin virksomhet.
 • Dokumentasjon på hvordan man behandler feil og avvik.
 • Internrevisjon. En rutinemessig gjennomgang av sitt system slik at det er oppdatert.

Det er mange virksomheter som må ha spesielle rutiner utover dette, og det må innarbeides i virksomhetenes HMS-rutiner.

Vi gjør oppmerksom på at alle som i sin virksomhet disponerer et elektrisk anlegg må ha dette beskrevet uavhengig om man har ansatte eller ikke. Det vil selvsagt variere på innhold og form avhengig av virksomhetens størrelse og anleggets kompleksitet.

Hva skjer ved en revisjon?

I forbindelse med en revisjon ønsker vi primært å treffe daglig leder av virksomheten eller stedfortreder. Vi foretar en enkel kontroll av noe av virksomhetens anlegg for å danne oss et bilde om det foregår nødvendig ettersyn og vedlikehold. Vi ser også gjennom hva virksomheten har beskrevet i sitt HMS-system vedrørende dette. Dette medfører at man mottar to rapporter.

1) Den ene rapporten gjelder virksomhetens HMS-system og avvik på dette må rettes av virksomheten selv.

2) Den andre rapporten, en verifikasjonsrapport, er eventuelle avvik på det elektriske anlegget, og må utbedres av et registrert elektroforetak.

Hvis man leier lokaler og driver virksomhet i lokalene skal det klart fremgå i leiekontrakten hvem som har ansvar for oppfølging av det elektriske anlegget. Enten det er eier av lokalene eller leietager som skal ha ansvaret skal begge parter ha dette dokumentert.

Brosjyrene nedenfor er tilpasset ulike bransjer. Her finner du utfyllende råd og veiledning om hva som bør gjøres for å ha et godt system.

 

09/01/2015
Skjul

Markedskontroll

Markedskontroll gir tryggere elektriske produkter i butikkene.  Markedskontrollen foregår etter et fast skjema basert på tidligere erfaringer hos kontrollørene. Det er gjerne spesielle produktkategorier som er i fokus. I butikker tas det stikkprøver for å sjekke både selve produktets elsikkerhet, kravene til merking av elektriske produkter, kvaliteten på de elektriske produktene og personalets kunnskap om og kjennskap til produktet og bruksmåte. Brudd på forskriftene blir rapportert inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Infratek Elsikkerhet AS deltar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) markedskontrollprosjekt på vegne av Hafslund Nett AS. 

 

Markedskontroll

Årlig omsettes det elektriske utstyr i Norge for 36 milliarder kroner fordelt på 93 000 forskjellige produkter. Samtidig viser statistikken at mer enn 40 prosent av alle boligbranner har en elektrisk årsak. Derfor er det svært viktig at elektrisk utstyr som kan være brannfarlig og usikkert elektrisk utstyr fjernes fra butikkhyllene. Infratek Elsikkerhet har lang erfaring med markedskontroller i butikker og handlesentre. «Forskrift om elektrisk utstyr» har gitt forandringer og flere butikker har kvittet seg med farlig utstyr de senere årene, samt at de har blitt flinkere til å informere kundene. Forskriften er ment å sikre at forbrukeren får nødvendig informasjon i kjøpsøyeblikket. Forskriften skal sikre at du som kunde skal få informasjon om hva du har lov og ikke lov til å gjøre selv, når du kjøper materiell som er beregnet for å monteres i faste installasjoner.

Brukerråd for elektriske produkter:

CE merket
Hvis du er i tvil - be forretningen vise at produktet er produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav, som også gjelder i Norge.

Stand-by
Slå av alle elektriske apparater helt når de ikke er i bruk. Unngå å la apparatene stå i "stand-by".

Termostatstyrte apparater
Mange apparater er utstyrt med termostat. Det kan være kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende. Går termostaten i stykker, kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.

Følg bruksanvisningen
Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn de er tiltenkt. Forsøk deg heller ikke som "hobbyreparatør" - overlat reparasjoner til fagfolk.

Andre råd mot brann:

 • Vær sikker på at elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand. Kast gammelt elektrisk utstyr og slitte ledninger.
 • Husk å slå av kokeplater. Trekk ut kontakten av kaffetrakter/strykejern når disse ikke er i bruk. Slå av TV-en med hovedbryteren, ikke bare med fjernkontrollen. Evt. trekk ut pluggen hvis det ikke er en hovedbryter på apparatet.
 • Varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.

Målerlaboratorium

Infratek Elsikkerhet har et av Norges mest moderne målerlaboratorium. Vårt målerlaboratorium er et av få som også er godkjent for test av målere ute hos nettselskapenes kunder.

Målerlaboratorium

Infratek Elsikkerhets målerlaboratorium tilbyr sine tjenester til nettselskaper som driver med måling. Det er en egen forskrift for dette, og kontrollene foregår både i laboratorium og ute hos nettselskapenes kunder.

Det er nettselskapet som er ansvarlig for måling av strømforbruket hos kundene i eget distribusjonsnett.  Inngangskontroll av nye målere samt kontroll og revisjon av gamle målere er basistjenester flere nettselskaper kjøper fra oss.

En kontroll av målere innebærer også å verifisere om nye og gamle måleranlegg er riktig koblet. I tillegg kontrolleres det for strømtyveri, og at det ikke foretas dobbeltmåling.

Laboratoriet holder til i Infrateks lokaler i Breivollveien 31 i Oslo. Vi har 3 ansatte på målerlaboratoriet.

Infratek har som mål å være en ledende og konkurransedyktig leverandør av målerkontrolltjenester til hele energibransjen.

Etterforskning

Infratek Elsikkerhet har landets beste og mest kompetente brannetterforskningsmiljø.


Brann- og ulykkesetterforskning er et spesialområde der Infratek Elsikkerhet har en helt spesiell kompetanse. Det er vår årelange erfaring fra etterforskning av tidligere branner og ulykker, innsamling av relevant informasjon og utarbeidelse av gode statistikker, som danner grunnlaget for også denne delen av elsikkerhetsarbeidet. Vi har 7 høyt utdannede etterforskere som utfører disse oppgavene. Brann og ulykkes etterforskning er viktig for å finne frem til mest mulig effektive forebyggende virkemidler.

24/04/2018
Etterforskning

Vår brann- og ulykkesetterforskning utføres i samarbeid med, og på oppdrag fra, politiet. I løpet av et år kan vi etterforske omlag 250 branner. Vi har jevnlig møter med politiet og Kripos, hvor vi utveksler erfaringer ifra saker som er etterforsket, og for å høste lærdom og erfaring fra disse sakene.

Målet med denne typen etterforskning er i første rekke å finne årsak og å avdekke eventuelle brudd på gjeldende regelverk.
Vi bidrar med undervisning på politihøyskolen innen elektrofaget.

I dette arbeidet inngår:

 • Åstedsbefaring med undersøkelser og målinger
 • Utarbeidelse av rapport som sakkyndige
 • Møte i rettssaker som sakkyndig
 • Pålegg om utbedringer

Vi bistår kun politiet og ingen andre aktører når det gjelder brannetterforskning, og gjør dette for å være habile ovenfor de vi bistår.

Les mer om distriktsvise etterforskningsgrupper her

Les mer om hvordan melde elulykker og strømskader her

 

 

24/04/2018
Skjul

Skoleundervisning

Nettselskapene er av DSB pålagt å holde 2 timers elsikkerhetskurs for elever i grunnskolen, Infratek Elsikkerhet har denne oppgaven for Hafslund Nett i Oslo-området.

Foredragene handler om elsikkerhet i bolig og er gratis for skolene. 

Skoleundervisning

Infratek Elsikkerhet har lang erfaring med skoleundervisning. I 2011 hadde vi undervisning for 167 klasser. Vi har dyktige elsikkerhetsingeniører som kommer på besøk på skolene og forteller om episoder og gir eksempler fra virkeligheten, noe som gjør temaet ekstra spennende.

Undervisningen er tilpasset 7 og 10 klassetrinn og varer i 90 minutter.

Disse temaene vi tar opp for Hafslund Nett:

 • Energiformer
 • Hvordan produseres strøm
 • (For 10. Trinn kan det om ønskelig legges inn en egen del om elektro)
 • Elsikkerhet i bolig
 • Strømulykker
 • Brann forårsaket av strøm
 • Brannvern

 

Det vil bli vist bilder og film tilknyttet ulykker og branner i undervisningen. Elevene får vite litt om konsekvenser av brann, brannårsaker, strømskader og råd om hvordan man skal opptre dersom det brenner eller ved en strømulykke.

 

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...