Elsikkerhet

Infratek har det største elsikkerhetsmiljøet i Norge og tilbyr hovedsakelig tjenester knyttet til Det lokale el tilsyn (DLE). Vi har Norges største og mest moderne målerlaboratorium. Infratek Elsikkerhet har per i dag 59 godkjente Elsikkerhetsingeniører som utfører boligkontroller, kontroller av nyanlegg, revisjon av alle typer virksomheter, samt stikk -prøve kontroller av virksomhetenes elektriske anlegg. Disse kontrollene utføres på vegne av våre kunder som er nettselskaper, og vi selger ingen kontroller utenom disse.

For Hafslund Nett AS utfører vi tjenestene i hele Oslo, Asker og Bærum, Moss, Våler, Hobøl, Spydeberg, Skiptvedt, Askim, Eidsberg, Marker, Rømskog, Sarpsborg, Aremark, Halden og kommunedel Onsøy i Fredrikstad.

For Ringeriks-Kraft AS utfører vi disse tjenestene i Ringerike og Hole kommune.

For Fredrikstad Energi Nett utfører vi disse tjenestene i Fredrikstad og Hvaler kommune.

Kontakt oss direkte på 23 12 88 50 eller benytt kontaktformularet nedenfor.

Elsikkerhet

Boligkontroll

Formålet med kontrollen er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker som skyldes elektrisk årsak. Nesten halvparten av alle branner har en sammenheng med det elektriske anlegget eller elektrisk utstyr og bruk av dette.

Hvert år besøker vi over 25 000 hjem for å undersøke hvordan elsikkerheten er. Mange feil og alvorlige mangler oppdages gjennom disse boligkontrollene. I 2009 gjennomførte Infratek Elsikkerhet mer enn 16 000 boligkontroller bare i Oslo. I cirka 60 % av tilfelle, avslørte kontrollene en eller flere elektriske feil. Mange av feilene er såpass grove at de gjør anleggene farlige for folk å berøre og de øker dramatisk faren for brann.

Alle nettselskaper er pålagt å foreta kontroller i boliger, en slik kontroll utføres ca. hvert 20 år.

Boligkontroll

Det er den enkelte eier/bruker av det elektriske anlegget som har ansvaret for å vedlikeholde det elektriske anlegget i sin egen bolig. Dette er beskrevet §9 i «Forskrift for elektriske lavspennings med veiledning» som sier at eier/bruker skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikeholdes slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller gjeldene sikkerhetskrav.

Men vår erfaring at de fleste ikke er klar over dette ansvaret, eller ikke gjør noe med det. Mange elektriske anlegg er bygget for mange år siden, og mangler en oppgradering og kapasitetsøkning for å tilfredsstille dagens forbruk av elektrisk kraft.

Jordfeil er ikke et uvanlig problem, og det er ikke slik at jordfeil kun forkommer i gamle elektriske anlegg. Selv om boligen er helt ny, må du være obs på faresignaler som ”støt” ved berøring og lignende. Jordfeil oppstår forholdsvis ofte i varmtvannstanker, vaskemaskiner og andre elektriske apparater. Det er særlig i kombinasjon med vann at jordfeil utgjør en stor fare for de som bor i boligen. Dette er en feil som må rettes umiddelbart når den oppdages.

Det foretas også kontroll av nyere elektriske installasjoner, og dette er for å sikre at det arbeidet som elektrikeren utfører er i henhold til gjeldene forskrift/norm, og at kunden mottar og tar vare på den dokumentasjonen som skal følge anlegget som blir bygget. Vi opplever mye feil også på nye installasjoner.

Dette kan du gjøre for å øke elsikkerheten i hjemmet ditt.
 

Dette har du selv lov å utføre, men kun i egen bolig:

Brosjyren nedenfor kan kjøpes på henvendelse til Infratek Elsikkerhet

Revisjon av HMS-System i virksomheter

Alle virksomheter i Norge er omfattet av «Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter». Dette innebærer at alle virksomheter som disponerer et lokale må ha noen rutiner på plass som sørger for at det elektriske anlegget er i forskriftmessig stand, og er trygt å bruke. Dette gjelder selv om man ikke har ansatte.

Vi opplever at mange ikke har satt seg godt nok inn i de regler og krav som gjelder for den enkelte virksomhet, og vår oppgave er å påse at virksomheten har rutiner som ivaretar det elektriske anlegget i virksomheten på en trygg og god måte.

Revisjon av HMS-System i virksomheter

Hva må man gjøre for å ivareta disse kravene?
De enkelte systemer og rutiner må tilpasses den enkelte virksomhet utfra størrelsen på virksomheten, og hvem som bruker lokalene, og hvilke påkjenninger det elektriske anlegget utsettes for.

Alle virksomheter må minimum ha følgende rutiner dokumentert og på plass:

 • Man må dokumentere en målsetting om ivaretagelse av sikkerheten i det elektriske anlegget
 • Man må dokumentere en oversikt over organiseringen av virksomheter, og hvem som har ansvar for at forskriften ivaretas.
 • Man må ha en oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder sin virksomhet.
 • Man må dokumentere hvordan man behandler feil og avvik, og hvordan de lukkes.
 • Man må ha en rutinemessig gjennomgang av sitt system slik at det er oppdatert.

Det er mange virksomheter som må ha spesielle rutiner utover dette, og det må innarbeides i virksomhetenes HMS rutiner.

Hvis man leier lokaler og driver virksomhet i lokalene skal det klart fremgå i leiekontrakten hvem som har ansvar for oppfølging av det elektriske anlegget. Enten det er eier av lokalene eller leietager som skal ha ansvaret skal begge parter ha dette dokumentert.

Når vi gjennomfører en revisjon av virksomhetens HMS system som har vi fokus på de rutiner som ivaretar det elektriske anlegget og utstyr som virksomheten disponerer. Det blir samtidig foretatt en stikkprøvekontroll av virksomhetens elektriske anlegg. Dette medfører at man mottar to rapporter, hvor den ene rapporten gjelder virksomhetens HMS-system og avvik på dette må rettes av virksomheten selv. Den andre rapporten er eventuelle avvik på det elektriske anlegget, og må utbedres av en registrert installatør.

Hvor finner jeg hjelp?
www.regelhjelp.no
www.elsikkerhetsportalen.no
www.kslmatmerk.no

Brosjyrene nedenfor kan kjøpes på henvendelse til Infratek Elsikkerhet.

Markedskontroll

Markedskontroll gir tryggere elektriske produkter i butikkene.  Markedskontrollen foregår etter et fast skjema basert på tidligere erfaringer hos kontrollørene. Det er gjerne spesielle produktkategorier som er i fokus. I butikker tas det stikkprøver for å sjekke både selve produktets elsikkerhet, kravene til merking av elektriske produkter, kvaliteten på de elektriske produktene og personalets kunnskap om og kjennskap til produktet og bruksmåte. Brudd på forskriftene blir rapportert inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Infratek Elsikkerhet AS deltar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) markedskontrollprosjekt på vegne av Hafslund Nett AS. 

 

Markedskontroll

Årlig omsettes det elektriske utstyr i Norge for 36 milliarder kroner fordelt på 93 000 forskjellige produkter. Samtidig viser statistikken at mer enn 40 prosent av alle boligbranner har en elektrisk årsak. Derfor er det svært viktig at elektrisk utstyr som kan være brannfarlig og usikkert elektrisk utstyr fjernes fra butikkhyllene. Infratek Elsikkerhet har lang erfaring med markedskontroller i butikker og handlesentre. «Forskrift om elektrisk utstyr» har gitt forandringer og flere butikker har kvittet seg med farlig utstyr de senere årene, samt at de har blitt flinkere til å informere kundene. Forskriften er ment å sikre at forbrukeren får nødvendig informasjon i kjøpsøyeblikket. Forskriften skal sikre at du som kunde skal få informasjon om hva du har lov og ikke lov til å gjøre selv, når du kjøper materiell som er beregnet for å monteres i faste installasjoner.

Brukerråd for elektriske produkter:

CE merket
Hvis du er i tvil - be forretningen vise at produktet er produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav, som også gjelder i Norge.

Stand-by
Slå av alle elektriske apparater helt når de ikke er i bruk. Unngå å la apparatene stå i "stand-by".

Termostatstyrte apparater
Mange apparater er utstyrt med termostat. Det kan være kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende. Går termostaten i stykker, kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.

Følg bruksanvisningen
Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn de er tiltenkt. Forsøk deg heller ikke som "hobbyreparatør" - overlat reparasjoner til fagfolk.

Andre råd mot brann:

 • Vær sikker på at elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand. Kast gammelt elektrisk utstyr og slitte ledninger.
 • Husk å slå av kokeplater. Trekk ut kontakten av kaffetrakter/strykejern når disse ikke er i bruk. Slå av TV-en med hovedbryteren, ikke bare med fjernkontrollen. Evt. trekk ut pluggen hvis det ikke er en hovedbryter på apparatet.
 • Varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.

Målerlaboratorium

Infratek Elsikkerhet har et av Norges mest moderne målerlaboratorium. Vårt målerlaboratorium er et av få som også er godkjent for test av målere ute hos nettselskapenes kunder.

Målerlaboratorium

Infratek Elsikkerhets målerlaboratorium tilbyr sine tjenester til nettselskaper som driver med måling. Det er en egen forskrift for dette, og kontrollene foregår både i laboratorium og ute hos nettselskapenes kunder.

Det er nettselskapet som er ansvarlig for måling av strømforbruket hos kundene i eget distribusjonsnett.  Inngangskontroll av nye målere samt kontroll og revisjon av gamle målere er basistjenester flere nettselskaper kjøper fra oss.

En kontroll av målere innebærer også å verifisere om nye og gamle måleranlegg er riktig koblet. I tillegg kontrolleres det for strømtyveri, og at det ikke foretas dobbeltmåling.

Laboratoriet holder til i Infrateks lokaler i Breivollveien 31 i Oslo. Vi har 3 ansatte på målerlaboratoriet.

Infratek har som mål å være en ledende og konkurransedyktig leverandør av målerkontrolltjenester til hele energibransjen.

Etterforskning

Infratek Elsikkerhet har landets beste og mest kompetente brannetterforskningsmiljø.


Brann- og ulykkesetterforskning er et spesialområde der Infratek Elsikkerhet har en helt spesiell kompetanse. Det er vår årelange erfaring fra etterforskning av tidligere branner og ulykker, innsamling av relevant informasjon og utarbeidelse av gode statistikker, som danner grunnlaget for også denne delen av elsikkerhetsarbeidet. Vi har 7 høyt utdannede etterforskere som utfører disse oppgavene. Brann og ulykkes etterforskning er viktig for å finne frem til mest mulig effektive forebyggende virkemidler.

Etterforskning

Vår brann- og ulykkesetterforskning utføres i samarbeid med, og på oppdrag fra, politiet. I løpet av et år kan vi etterforske omlag 250 branner. Vi har jevnlig møter med politiet og Kripos, hvor vi utveksler erfaringer ifra saker som er etterforsket, og for å høste lærdom og erfaring fra disse sakene.

Målet med denne typen etterforskning er i første rekke å finne årsak og å avdekke eventuelle brudd på gjeldende regelverk.
Vi bidrar med undervisning på politihøyskolen innen elektrofaget.

I dette arbeidet inngår:

 • Åstedsbefaring med undersøkelser og målinger
 • Utarbeidelse av rapport som sakkyndige
 • Møte i rettssaker som sakkyndig
 • Pålegg om utbedringer

Vi bistår kun politiet og ingen andre aktører når det gjelder brannetterforskning, og gjør dette for å være habile ovenfor de vi bistår.

Les mer om distriktsvise etterforskningsgrupper her

Les mer om hvordan melde elulykker og strømskader her

 

 

Skoleundervisning

Nettselskapene er av DSB pålagt å holde 2 timers elsikkerhetskurs for elever i grunnskolen, Infratek Elsikkerhet har denne oppgaven for Hafslund Nett i Oslo-området.

Foredragene handler om elsikkerhet i bolig og er gratis for skolene. 

Skoleundervisning

Infratek Elsikkerhet har lang erfaring med skoleundervisning. I 2011 hadde vi undervisning for 167 klasser. Vi har dyktige elsikkerhetsingeniører som kommer på besøk på skolene og forteller om episoder og gir eksempler fra virkeligheten, noe som gjør temaet ekstra spennende.

Undervisningen er tilpasset 7 og 10 klassetrinn og varer i 90 minutter.

Disse temaene vi tar opp for Hafslund Nett:

 • Energiformer
 • Hvordan produseres strøm
 • (For 10. Trinn kan det om ønskelig legges inn en egen del om elektro)
 • Elsikkerhet i bolig
 • Strømulykker
 • Brann forårsaket av strøm
 • Brannvern

 

Det vil bli vist bilder og film tilknyttet ulykker og branner i undervisningen. Elevene får vite litt om konsekvenser av brann, brannårsaker, strømskader og råd om hvordan man skal opptre dersom det brenner eller ved en strømulykke.

 

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...