Miljø og samfunn

Infratek vil bidra positivt til samfunnet gjennom å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, og i tråd med alminnelig oppfatning av rettferdighet og rimelighet.  
Vi oppfatter vår egen virksomhet og leveransekjede som kjerneområdet for samfunnsansvaret vårt. Infratek sitt arbeid innen samfunnsansvar inkluderer blant annet hvordan vi forholder oss til miljøet rundt oss, etisk handel og etiske retningslinjer for ansatte. 

miljo_og_samfunn

Etikk

Etikk dreier seg om verdiforankret forpliktelse som hver enkelt har ovenfor seg selv, sin arbeidsgiver, sine medarbeidere og samfunnet som vi alle er en del av. I Infratek setter vi dette på dagsorden gjennom retningslinjer for etisk handel og gjennom etiske retningslinjer for våre ansatte. 

De etiske målene vi setter oss i Infratek lar seg ikke realisere med mindre disse er forenlige med våre ansattes egne verdier og normer eller samfunnets behov (eks. miljø, sikkerhet, likeverd). Dette innebærer at strategien vår kun kan omsettes i handling når den enkeltes medarbeideres verdier blir verdsatt og brakt i balanse med Infrateks.

Etisk handel
Infratek har iverksatt en oppfølging av underleverandører for å sikre at de overholder forpliktelsene vi har overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Ved anskaffelser stiller Infratek etiske krav til leverandørene, hvor de forplikter seg til å utøve forretningsvirksomhet på en slik måte at de ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandørene forplikter seg også til å sørge for at deres egne produsenter og underleverandører ikke bryter med de samme prinsippene. Infratek stiller krav til at investeringsanskaffelser skal være av høy miljømessig kvalitet.

Interne etiske retningslinjer
Infrateks etiske retningslinjer gjelder alle ansatte i konsernet, tillitsvalgte og styrets medlemmer. Retningslinjene regulerer adferd og handlinger, både i forbindelse med forretningsdrift og i samhandling med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere. Retningslinjene ansees som et minimumskrav. Alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske retningslinjer og interne regler som gjelder for Infrateks virksomhet. Innholdet i konsernets etiske retningslinjer skal gjøres kjent for de ansatte, og det arbeides kontinuerlig for at retningslinjene etterleves i organisasjonen. 

Opplæring

I vår virksomhet er den enkelte medarbeiders innsats avgjørende. Alle ansatte skal kjenne til våre etiske retningslinjer, samt hva dette innebærer for den enkelte. Derfor er det lagt til grunn et prinsipp om at alle nye ansatte skal lese og gjøre seg kjent med innholdet i Infrateks etiske retningslinjer i det de begynner hos oss.

Etiske krav i anskaffelser er et omfattende tema som krever ny kunnskap. De som skal stille kravene må vite hva de ulike kravene betyr, og de må kjenne til metoder for oppfølging. For å sikre nødvendig kompetanse vil det utarbeides en opplæringsplan for innkjøpere / anskaffelsesavdelingen.

Alle ansatte skal kjenne til vår miljøpolicy og hvilke mål vi har. Infratek har tilrettelagt for miljøvennlig opplæring via e-læring.  Alle ansatte gjennomgår generell opplæring i ulike miljøtemaer samt aspekter som er spesifikke for de ulike forretningsområder. Ved å gjennomgå hvilke arbeidsprosesser vi utfører, har vi identifiserte områder med særlig risiko. For Infratek er dette:

  • Håndtering av kjemikalier
  • Avhending av farlig avfall
  • Transport av farlig avfall

Kjøretøyer

Infratek disponerer nesten like mange kjøretøy og tilhengere som vi har ansatte, vel 1 400. Våre ca 1100 kjøretøy og over 300 tilhengere o.l. er vitale for at vi skal drifte, vedlikeholde og bygge kritisk infrastruktur. Kjøretøyene våre er også helt nødvendige for at vi skal kunne utføre våre beredskapsoppgaver, noe som også gir føringer for hvilke kjøretøy vi må ha.

Når f eks strømmen går må vi være parat til å rykke ut, uansett årstid, tid på døgnet og geografisk beliggenhet. Det moderne samfunnet er avhengig av at vi raskt og effektivt kan gjøre vår jobb, slik at strømmen kommer tilbake hos deg. Ikke alle strømlinjer og trafostasjoner ligger langs gater og asfalterte veier. Brorparten av jobbene vi utfører, enten det er i forbindelse med beredskap eller ikke, ligger utenfor allfarvei. Derfor er de fleste av våre kjøretøy utstyrt med firehjulsdrift, hengerfeste og dieselmotor.  Vi skal alltid komme oss fram med nødvendig utstyr, ofte innebærer det at vi også må ha med tilhenger med verktøy og materiell. Da er dreiemoment og firehjulsdrift viktig. Spesielt på vinterstid.

I Infratek er HMS (helse, miljø og sikkerhet) en del av vårt DNA. Sikkerhet for de som er ute på jobb under all slags vær- og føreforhold er viktig. Infratek-ansatte skal komme trygt frem og tilbake fra jobben. Det gjenspeiler vår vognpark.

Derfor leaser vi også våre kjøretøy hvert femte år (inntil hvert syvende år for kjøretøy med spesialutstyr som f eks kran). På den måten sikrer vi at alltid det nyeste innen sikkerhetsutstyr er tilgjengelig, i tillegg til at motoren stadig blir mer miljøvennlige. Vi har helt konkrete miljømål: Vi skal senke vårt samlede utslipp av CO2 og NOx for hvert år og vi skal ha en større prosentandel miljøbiler enn det som den gjennomsnittlige vognparken hos LeasePlan har.

I Norden er Infratek markedsledende når det gjelder bygging av ladestasjoner for el-biler. Beredskapskrav som firehjulstrekk og tilhengerfeste gjør at vi pr i dag ikke har el-biler som den del av vognpark-sortimentet. Men Infratek har som mål å gå til anskaffelse av elbiler med disse mulighetene når de kommer på det nordiske markedet. Dessuten er nesten alle våre oppdrag i forbindelse med utfall og utkobling av strøm, som umuliggjør ladning av kjøretøy på arbeidsstedene vi er på.

Bilder av kjøretøy

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...