Kontakt

Vibecke Skjolde
Vibecke Skjolde
Finansdirektør / CFO
(T) +47 916 62 110

Nedjusteringer i resultat og balanse

I børsmelding 17. oktober 2013 varslet Infratek ASA (selskapet) om reduserte forventninger for resultat før finanskostnader og skatt (EBIT), i forhold til estimat per 26. juni 2013 på NOK 116 millioner.  Hovedårsaken til nedjusteringen ble forklart med redusert lønnsomhet i Sverige, både som følge av pressede marginer og tap på prosjekter. I tillegg ble det formidlet en forventet nedjustering av estimatet som følge av potensiell nedskrivning av blant annet balanseverdier knyttet til goodwill og driftsmidler.

Selskapet har i høst arbeidet med den varslede gjennomgangen av balanseførte verdier og forpliktelser innen konsernet. Det er gjort vedtak om nedskriving og avsetninger som vil redusere resultat før finanskostnader og skatt med NOK 122 millioner. Etter skatt er effekten på årsresultat beregnet til 99 millioner. Effekten blir belastet i 4. kvartal 2013.

Konklusjonene bygger på analyser av resultatutviklingen, fremtidige forpliktelser, oppdaterte beregninger av immaterielle verdier, gjennomgang av aktiverte IT-kostnader samt verdsettelse av driftsmidler og varelager. De vesentligste balanseposter som blir berørt av analysen er:

  • Nedskrivning av goodwill på NOK 40 millioner
  • Utrangering og nedskrivning av driftsmidler og varelager på NOK 37 millioner
  • Tapsavsetninger for leiekontrakter på NOK 25 millioner
  • Kostnader knyttet til operative tilpasninger og sluttvederlag beregnet til NOK 20 millioner

Styret forventer at Infratek ASA etter disse nedjusteringene vil rapportere et negativt årsresultat for 2013. Kontanteffekten for 2013 vil være negativ med omlag NOK 15 millioner. Den beregnede effekten på resultat før skatt vil være positiv fremover, og er beregnet til NOK 10 millioner i 2014 som følge av lavere avskrivninger og tilbakeføring av avsatt tap på leiekontrakter.

Det er styrets oppfatning at disse justeringene bidrar til en mer korrekt verdsettelse av eiendeler i balansen for 2013 og en påfølgende korrigert avskrivningsprofil. Selskapet arbeider videre med å skape økt lønnsomhet i virksomheten.

Styret gjør oppmerksom på at denne informasjonen er basert på selskapets vurderinger, som i forbindelse med fremleggelse av årsresultat vil bli revidert og gjennomgått på ordinær måte.

Styret i Infratek ASA

Oslo, 19. desember 2013


For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO               

+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Lars Bangen, konstituert CEO

+47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...