Elsikkerhet

Infratek Elsikkerhet AS er et eget selskap i Infratek-konsernet og er lokalisert med kontorer i Oslo og i Sarpsborg. 

Hovedsakelig tilbyr vi kontroll- og informasjonstjenester til DLE (Det lokale eltilsyn) hos forskjellige nettselskap i hele Norge. Disse tjenestene er det DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som legger føringene for gjennom en årlig instruks til DLE. Infratek Elsikkerhet tilbyr og leverer også andre type tjenester innenfor vårt fag- og arbeidsområde.

Mer informasjon om våre tjenester finner du lengre ned.
Infratek Elsikkerhet AS består av ca. 70 ansatte, noe som gjør oss til Norges største sakkyndige selskap på vårt fagområde. Selskapet ble etablert i 2002, men på grunn av forskjellige fusjoneringer, består vi av ansatte med ansiennitet helt tilbake til 80-tallet. På bakgrunn av dette vil vi påstå å ha Norges største og beste faglige miljø innen elsikkerhet.

Du kan lese mer om tilsyn her:
Eltilsynsloven
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Elsikkerhetsportalen
DSB
 

Elsikkerhet

Kontroll av elektriske anlegg din bolig

Formålet med en kontroll av det elektriske anlegget i din bolig er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker som skyldes elektrisk årsak.

19/10/2016
Kontroll av elektriske anlegg din bolig

Nesten halvparten av alle branner i Norge har årsak i det elektriske anlegget eller et elektrisk utstyr. Det kan være installasjonen eller utstyret i seg selv som er problemet, eller bruken av dette.

Infratek Elsikkerhet utfører en kontroll av ditt elektriske anlegg etter føringer gitt av DSB og DLE. Vi vil utføre målinger med og uten strøm, utføre en visuell kontroll og informere om elsikkerhet.

Du vil alltid bli varslet skriftlig i forkant av et planlagt kontroll. Du vil også i etterkant motta en skriftlig rapport som beskriver resultatet av kontrollen.

Vi utfører kun kontroll på vegne av DLE, og selger ikke denne tjenesten til privatmarkedet.

Her kan du lese mer om gjennomføringen av tilsynet: Elsikkerhetsportalen - Tilsyn med boliger

Les mer i brosjyren «Elsikkerhet i hjemmet» om hva du må være oppmerksom på i din elektriske installasjon.

19/10/2016
Skjul

Revisjon av HMS-system i virksomheter

Alle virksomheter i Norge, med noen få unntak, er omfattet av «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter», bedre kjent som «Internkontrollforskriften». Dette innebærer at alle virksomheter som eier eller benytter en elektrisk installasjon må ha rutiner på plass som sørger for at det til en hver tid er i forskriftmessig stand. Dette gjelder også for virksomheter som ikke har ansatte.

09/01/2015
Revisjon av HMS-system i virksomheter

Infratek Elsikkerhet utfører en revisjon av ditt internkontrollsystem etter føringer gitt av DSB og DLE. Her vil vi se nærmere på hvordan virksomheten dokumenterer at de etterser og vedlikeholder den elektriske installasjonen med tilkoblet elektrisk utstyr. Det vil sammen med revisjonen også bli utført en stikkprøvekontroll av den elektriske installasjonen som virksomheten berører.

Du vil alltid bli varslet skriftlig i forkant av en planlagt revisjon. Du vil i etterkant motta to skriftlige rapporter som beskriver resultatet av tilsynet. En vedrørende revisjonen og en vedrørende stikkprøvekontrollen av den elektriske installasjonen.

Her kan du lese mer om internkontroll: Elsikkerhetsportalen - Internkontroll

Les mer i brosjyrene under hva som er relevant for din virksomhet

 

09/01/2015
Skjul

Oppfølging av elektroentreprenører, elektroreparatører og rådgivende ingeniører (prosjekterende)

Det stilles strenge krav til virksomheter og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.  Disse virksomhetene skal sikre at arbeidet og prosjekteringen de utfører ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier.

22/08/2018

Infratek Elsikkerhet følger opp disse virksomhetene etter de føringer som er gitt av DSB og DLE. De blir fulgt opp via revisjoner av virksomhetenes internkontrollsystem og det blir foretatt kontroll med de anleggene de prosjekterer og bygger.

Retningslinjene for hvordan disse virksomhetene skal bli fulgt opp blir årlig gitt gjennom en instruks fra DSB.

Du kan lese mer om dette her: DSB - instruks

22/08/2018
Skjul

Skoleundervisning

DSB pålegger DLE å drive aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid om elsikkerhet og sikkerhetsutstyr til utvalgte publikumsgrupper, herunder ungdom. 

28/01/2015
Skoleundervisning

De ressursene DLE har til rådighet innenfor informasjonsarbeid skal risikovurderes hva skal benyttes til, der skoleundervisning er et naturlig tema. Her er noen områder DLE må vurdere om det skal gis informasjon til:

  • Minst to timer undervisning til mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved alle skoler innenfor netteiers forsyningsområde. 
  • En time tilpasset undervisning i elsikkerhet med tilhørende regelverk til alle klasser i elektrofaget ved videregående skoler innenfor netteiers forsyningsområde 
  • Elsikkerhetsundervisning til lærlinger innenfor netteiers forsyningsområde. 

Denne undervisningen er gratis for skolene. 

Infratek Elsikkerhet har lang erfaring med å tilby og utføre slik undervisning. Vi tilpasser oss de forskjellige alderstrinn og legger nivået deretter. Det blir lagt stor vekt på elsikkerheten i hjemmet med fokus på tiltak for å forhindre brann og ulykker. Vi underviser også enkelt om prinsippene med strøm fra hvordan den blir produsert og veien frem til der vi bruker den.
Ta kontakt med DLE i ditt nettområde for å høre hva de tilbyr av undervisning.

28/01/2015
Skjul

Brann-/ulykkesetterforskning

Der politiet ønsker bistand til å avklare forhold knyttet til elektriske anlegg eller elektrisk utstyr i forbindelse med brann og ulykker, plikter DLE å bistå med kompetente personer til dette. 
 

24/04/2018
Brann-/ulykkesetterforskning

Hensikten med DLEs bistand er først og fremst å finne årsak til hendelsen samt for å avdekke eventuelle brudd på regelverk. All informasjon og kunnskap som blir innhentet i forbindelse med etterforskningen skal legge grunnlag for å utarbeide forebyggende tiltak for å forhindre gjentagelse.

Infratek Elsikkerhet har i en årrekke bistått flere politidistrikt der vi har etterforsket opp mot 250 hendelser i året. Gjennom tett samarbeid og jevnlige møter med både politiet og Kripos, har vi i dag et stort faglig miljø med ekspertkompetanse på dette området. Vi har flere ansatte med lang erfaring og alle har gjennomført pålagt opplæring og tilfredsstiller kravene stilt av DSB. Ansatte hos oss har også bidratt med undervisning på politihøyskolen innenfor elektro.

Vi bistår kun politiet i denne form for etterforskning. Dette fordi det aldri skal være noen tvil om habilitet i det arbeidet vi utfører.

Ønsker du mer informasjon om dette, ta kontakt med ditt lokale eltilsyn hos nettselskapet.

24/04/2018
Skjul

Kursvirksomhet

Infratek Elsikkerhet består av ansatte med stor fagkompetanse innenfor forskjellige områder på elektro. Vi har også personer involvert i forskjellige komiteer som bland annet er med å utforme regelverket vi forvalter.

22/08/2018

På bakgrunn av dette tilbyr vi skreddersydde kurs, både til fagfolk og ikke-fagfolk, på områder innenfor elektrofaget. Disse kursene kan komme på bestilling både fra DLE og fra privatmarkedet.
Eksempler på dette kan være kurs i:

  • FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg)
  • NEK400 (norm for elektriske lavspenningsinstallasjoner)
  • HMS og internkontroll
  • Lading av elektriske kjøretøy

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om kurs fra oss.

22/08/2018
Skjul

Bekymringsmeldinger

Bekymringsmeldinger kan blant annet omhandle aktører i bransjen man mener jobber ulovlig. Har du en bekymring vedrørende enten elektriske anlegg eller useriøse aktører i vår bransje, oppfordres det til å sende denne til ditt lokale eltilsyn (DLE) så raskt som mulig.

22/08/2018

Husk at en brann på grunn av feil i et elektrisk anlegg kan berøre mange personer og kan i verste fall resultere i dødsfall. Infratek Elsikkerhet har lang og god erfaring med å behandle bekymringsmeldinger vi får fra DLE på en saklig og profesjonell måte.

Vi prioriterer de meldingene vi får og igangsetter behandling raskt. Behandling av bekymringsmeldinger vil alltid bli gjort anonymt, om ikke annet er avtalt.

Er du usikker på noe rundt bekymringsmeldinger kan du kontakte oss for mer informasjon.

22/08/2018
Skjul

Jordfeilsøk

En jordfeil oppstår som oftest når en anleggsdel i den elektriske installasjonen, eller et elektrisk utstyr tilkoblet denne, blir defekt. Slike jordfeil kan skape farlige berøringsspenninger og branntilløp. Det er derfor viktig at de blir oppdaget og utbedret så raskt som mulig.

22/08/2018

Normalt påviser nettselskapet hvilken bygning eller husstand jordfeilen befinner seg i. Deretter får vi i oppdrag å oppsøke kunden for å verifisere at jordfeilen faktisk befinner seg der.

Infratek Elsikkerhet har lang erfaring med å bistå nettselskap med dette arbeidet. Vi har flere ansatte som kun jobber med å søke etter og avdekke jordfeil. De har opparbeidet seg en spesialkompetanse i metodikk for å avdekke feil ved bruk av spesielle instrumenter til dette formålet.

Vi utfører kun jordfeilsøk på bestilling fra DLE.

Du kan lese mer om jordfeil her: Elsikkerhetsportalen - jording

22/08/2018
Skjul

Markedskontroll

I Norge omsettes det årlig elektriske produkter for titalls milliarder kroner. Samtidig viser statistikken at mer enn 40 prosent av alle boligbranner har en elektrisk årsak. Det er derfor svært viktig at elektrisk utstyr som kan være brannfarlig, eller indirekte farlig for mennesker eller dyr, fjernes fra butikkhyllene. 
 

 

22/08/2018
Markedskontroll

DSB gir årlig føringer til DLE for hva som skal prioriteres i dette arbeidet. Oppgavene fordeles mellom markedskontroll på potensielt farlige produkt (uspesifisert) eller fokusområder mot spesielle produktgrupper, informasjonsarbeid mot allmenheten, de ulike omsetningsledd og produsenter, systemrevisjoner av produsenter, importører og detaljister, importkontroll i samarbeid med tollregionene og annet relevant forebyggende arbeid.

Infratek Elsikkerhet utfører i dag alt markedskontroll-arbeid for DLE Hafslund Nett. Vi har en egen prosjektgruppe som arbeider 2000 timer i året kun med dette.

Du kan lese mer om markedskontroll her: Elsikkerhetsportalen - Markedskontroll

22/08/2018
Skjul

Mediehåndtering

Infratek Elsikkerhet har god erfaring med å bidra med informasjon og eksperthjelp innenfor vårt fagområde i media.

22/08/2018

Infratek Elsikkerhet har deltatt i både radio- og TV-programmer, som for eksempel God Morgen Norge (TV 2), TV 2 Hjelper deg og Praktisk Info med Jon Almaas (TV Norge). 

Har du behov for faglig ekspertise i en eller annen setting – ta kontakt med oss.

22/08/2018
Skjul

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...